За проекта

Nowadays Digital Media Literacy, Artificial Intelligence and Youth Career Development – DigiAI (Дигиталната медийна грамотност, изкуственият интелект и кариерното развитие на младите хора в наши дни)

Дигиталните технологии позволяват правенето на стъпка в промяната на практиките на обучение и преподаване. Технологиите, обаче, сами по себе си, не гарантират добри резултати и успешно обучение или кариерна ориентация.

Студентите и учителите са насърчавани да използват новите технологии и Интернетът, но само малък процент от тях имат нужните умения да използват пълния потенциал на новите технологии. В опитите си да задоволят нуждите на потребителя, социалните мрежи и търсачките интегрират изкуствен интелект в системите си, който да предостави персонализирана информация на потребителя. Често пъти тази практика води до ситуации, в които потребителят получава неверни или неточни сведения. Потребителят бива насочван спрямо желанията на изкуствения интелект, което драстично намалява достъпа до информация. В ситуации като тази, потребителите трябва да имат умения за критично мислене и дигитална медийна грамотност, за да не бъдат подвеждани.

Друг негативен аспект е потенциалната опасност за пазара на труда и кариерното развитие, предизвикана от автоматизацията и използването на изкуствен интелект. Експертите смятат, че до 800 милиона работници могат да бъдат заменени от роботизирана автоматизация до 2030 г. Някои професии ще се променят драстично, докато други ще изчезнат изцяло. Нискоквалифицираните сфери на работа ще бъдат най-уязвими, въпреки, че се предполага, че и високо квалифицираните професии  („белите якички“), като например счетоводителите, също ще са подложени на риск от автоматизация. Учителите, обучителите, съветниците и кариерните консултанти трябва да реагират адекватно на тази тенденция.

Целева група:

 • Педагогически консултанти, предоставящи услуги за кариерно ориентиране за обучаващите се в училища за професионално образование и обучение (ПОО);
 • Кариерни консултанти, работещи в различни кариерни центрове, с фокус върху младежките и студентските центрове;
 • Педагогически асистенти/съветници в училища за ПОО и кариерни консултанти в сферата на ПОО;
 • Учители, обучители и ментори в училищни и работни условия;
 • Учители, обучители и ментори в различни подобни сфери.

Основни продукти и резултати:

 • Обучителни модули по седем теми:
 1. Нови тенденции в дигитално- медийната грамотност
 2. Изкуственият Интелект (ИИ) и структура на предоставяната информация
 3. Влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда
 4. Фалшиви новини, критично мислене и оценяване на информацията за кариерно развитие
 5. Способност да поръчваш стоки или услуги по Интернет
 6. Насилието на информацията и дигиталното благополучие
 7. Кариерно консултиране и ИИ по време на кризи и пандемии
 • Рамка на компетентности по схемата Знания-Умения-Компетентности (Автономия и отговорност). Седемте обучителни модули са директно разработени, водейки се от създадената Рамка, чиято структура може да се използва и при оценяването на постиженията, използвайки ECVET.
 • Седем обучителни видеа, които да илюстрират всеки един от модулите и въвеждащо видео.
 • Система за управление на знанията (LMS), състояща се от седемте Обучителни модула, видеата, тестове за самооценка и много други свързани ресурси. Системата може да се използва за различни видове обучение, включително самообучение, организиран курс с учител/обучител и др.

Проектът се осъществява с подкрепата на програмата на Еразъм+ на Европейския съюз.