За проекта

Nowadays Digital Media Literacy, Artificial Intelligence and Youth Career Development – DigiAI(Дигиталната медийна грамотност, изкуственият интелект и кариерното развитие на младите хора в наши дни)

Дигиталните технологии позволяват правенето на стъпка в промяната на практиките на обучение и преподаване; технологиите, обаче, не гарантират добри резултати и успешно обучение или кариерна ориентация.

Студентите и учителите са насърчавани да използват новите технологии и Интернетът, но само малък процент от тях имат нужните умения да използват пълният потенциал на новите технологии. В опитите си да задоволят нуждите на потребителя, социалните мрежи и търсачките интегрират изкуствен интелект в системите си, който да предостави персонализирана информация на потребителя. Често пъти тази практика води до ситуации, в които потребителят получава неверни сведения. Потребителят бива насочван спрямо желанията на изкуствения интелект, което драстично намалява достъпът до информация. В ситуации като тази, потребителите трябва да имат умения за критично мислене и дигитална медийна грамотност, за да не бъдат подвеждани.

Друг негативен аспект е потенциалната опасност за пазара на труда и кариерното развитие, предизвикана от автоматизацията и използването на изкуствен интелект. Експертите смятат, че до 800 милиона работници могат да бъдат заменени от роботизирана автоматизация до 2030. Някои професии ще се променят драстично, докато други ще изчезнат изцяло. Ниско-квалифицираните сфери на работа ще бъдат най-уязвими, въпреки, че се предполага, че и високо квалифицираните професии  („белите якички“), като например счетоводителите, също ще са подложени на риск от автоматизация. Учителите, обучителите, съветниците и кариерните консултанти трябва да реагират адекватно на тази тенденция.

Целева група:

 • Педагогически консултанти, предоставящи услуги за кариерно ориентиране за обучаващите се в училища за професионално образование и обучение (ПОО);
 • Кариерно консултанти, работещи в различни кариерни центрове;
 • Педагогически асистенти в училища за ПОО и кариерни консултанти;
 • Учители, обучители и ментори в училищни и работни условия;
 • Учители, обучители и ментори в различни подобни сфери.

Основни продукти и резултати:

 • Обучилтени модули по шест теми:
 1. Нови тенденции в дигиталната медийна грамотност;
 2. Изкуственият интелект и структурата на предоставената информация;
 3. Въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда;
 4. Фалшивите новини, критическото мислене и оценка на информацията за кариерното развитие;
 5. Умение за поръчка на стоки или услуги по интернет;
 6. Насилието на информацията и дигиталното благополучие;
 • Рамка на компетенциите по схемата за Знания-Умения-Компетенции (Автономия и отговорност). Шестте Обучитлни модула са директно разработени, водейки се от създадената Рамка, чиято структура може да се използва и при оценяването на постиженията, използвайки ECVET.
 • Шест обучителни видеа, които да илюстрират всеки един от модулите.
 • Система за управление на знанията (LMS), състояща се от шестте Обучителни модула, видеата, тест за самооценка и много други свързани ресурси. Системата може да се използва за различни видове обучение, включително самообучение, организиран курс с учител и др.

Проектът се осъществява с подкрепата на програмата на Еразъм+ на Европейския съюз.