Цели и резултати

Целите на проекта са:

 • Да повиши дигиталната медийна грамотност на учителите в училища за професионално образование и обучение (ПОО), педагогическите консултанти в училища за ПОО и кариерните консултанти, както и да повиши техният капацитет да използват пълният потенциал на новите технологии.
 • Да предостави онлайн ресурси за ПОО, а именно Система за управление на знанията (LMS), която включва Обучителни модули на важните теми, дигитални образователни видеа и други инструменти, които могат да се използват в формално/неформално обучение;
 • Да предостави Рамка, която да може да се използва от организации, които искат да адаптират предоставените обучителни материали за специфичните си нужди.

Разработени са шест Обучителни модули, преведени на партньорските езици:

 1. Нови тенденции в дигиталната медийна грамотност;
 2. Изкуственият интелект и структурата на предоставената информация;
 3. Въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда;
 4. Фалшивите новини, критическото мислене и оценка на информацията за кариерното развитие;
 5. Умение за поръчка на стоки или услуги по Интернет;
 6. Насилието на информацията и дигиталното благополучие;

Всеки модул е разработен спрямо Рамката на компетенциите по схемата за Знания-Умения-Компетенции (Автономия и отговорност). Шестте Обучитлни модула са директно разработени, водейки се от създадената Рамка, чиято структура може да се използва и при оценяването на постиженията, използвайки ECVET.  Всеки модул съдържа и дигитално обучително видео, специално разработено за да илюстрира съответния модул.

Системата за управление на знанията (LMS), се състои от шестте Обучителни модула, видеата, тест за самооценка и много други свързани ресурси. Системата може да се използва за различни видове обучение, включително самообучение, организиран курс с учител и др.

Предвидено въздействие:

 • Повишени компетенции на целевата група, свързани с дигиталната медийна грамотност;
 • Повишено разбиране за новите технологии и повишени умения за успешното им използване;
 • Повишени умения за използването на отворени образователни ресурси и LMS, свързан с дигиталната медийна грамотност в наши дни, изкуственият интелект и кариерното развитие на младите хора.