Цели и резултати

Целите на проекта са:

 • Да повиши дигиталната медийна грамотност на учителите в училища за професионално образование и обучение (ПОО), педагогическите консултанти в училища за ПОО и кариерните консултанти в младежки и студентски кариерни центрове, както и да повиши техния капацитет относно използването на пълният потенциал на новите технологии.
 • Да предостави онлайн ресурси за ПОО, а именно Система за управление на знанията (LMS), която включва Обучителни модули на важните теми, дигитални образователни видеа и други инструменти, които могат да се използват във формално/неформално обучение;
 • Да създаде Рамка на компетентностите, която да може да се използва от организации, имащи желание да адаптират предоставените обучителни материали за специфичните си нужди.

Разработени са седем Обучителни модула, преведени на партньорските езици:

 1. Нови тенденции в дигитално- медийната грамотност
 2. Изкуственият Интелект (ИИ) и структура на предоставяната информация
 3. Влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда
 4. Фалшиви новини, критично мислене и оценяване на информацията за кариерно развитие
 5. Способност да поръчваш стоки или услуги по Интернет
 6. Насилието на информацията и дигиталното благополучие
 7. Кариерно консултиране и ИИ по време на кризи и пандемии

Всеки модул е разработен спрямо Рамка на компетентностите, която Рамка е структурирана като Знания-Умения-Компетентности (Автономия и отговорност). Седемте обучителни модула/единици са директно разработени, водейки се от създадената Рамка, чиято структура може да се използва и при оценяването на постиженията, използвайки ECVET.  Всеки модул съдържа и дигитално обучително видео, специално разработено за да илюстрира съответния модул.

Системата за управление на знанията (LMS), се състои от седемте Обучителни модула, видеата, тестове за самооценка и много други свързани ресурси. Системата може да се използва за различни видове обучение, включително самообучение и организиран курс с учител/обучител.

Предвидено въздействие:

 • Подобрени компетентности на целевата група, свързани с дигиталната медийна грамотност;
 • Повишено разбиране за новите технологии и повишени умения за успешното им използване;
 • Подобрени умения за използването на отворени образователни ресурси и LMS, свързан с дигиталната медийна грамотност в наши дни, изкуственият интелект и кариерното развитие на младите хора.